Česky   English   Finnish   Italian   German   Spanish   ru   French

×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košíkkošík je prázdný

Indikace přípravků s b-1,3-D-glukanem

Přípravky s glukanem jsou určeny pro hojení ran, k léčbě infekčních
onemocnění, k podpůrné léčbě zhoubných nádorových onemocnění, ke stimulaci
nespecifického i specifického imunitního systému, ke kompenzaci nežádoucích
účinků z radioterapie, chemoterapie nebo imunosupresivní léčby, k podpůrné
léčbě dermatologických onemocnění apod.
Jiné použití nachází i v prevenci či profyxilaci před ozářením UV paprsků,
při nesprávných návycích konzumace potravin, při fyzických i psychických
zátěžových situacích, apod.
Aplikace glukanu nachází své uplatnění i u dlouhodobě nemocných či
zdravotně rizikových skupin: kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus,
HIV infekce, vyšší věk apod.


Infekční onemocnění
Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení

léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitárního
původu. Tyto studie ukázaly i výrazné snížení potřebného množství antibiotik a
antivirotik. Široké spektrum antiinfekčního účinku b-1,3-D-glukanu lze vysvětlit
tím, že jeho imunostimulace je nespecifická a může se uplatnit u celé řady
mikrobiálních patogenů na rozdíl od běžných antiseptik. Mnoho studií potvrdilo
teorii o synergickém účinku antibiotik a makrofágového aktivátoru – b-1,3-Dglukanu.
Experimentální peritonitida u krys byla využita pro prokázání synergie mezi
běžně používaným antibiotikem (ampicilinem) a glukanem. Výsledky studie
potvrdily významnou účinnost kombinované léčby: 100 % krys přežilo, zatímco
krysy léčené pouze glukanem přežily ze 30 % a ampicilinem ze 65 %.
56% přežití bylo dosaženo po podávání subterapeutické dávky gentamycinu
v kombinaci s intraperitoneálně podaným glukanem (0,1 mg/myš). Myši byly
infikovány bakterií Escherichia coli. Výsledky studie ukázaly velmi významné
zvýšení počtu myší, které přežily, vzhledem ke skupině myší léčených bez
antibiotika nebo s nízkými dávkami samotného antibiotika, které neposkytly
žádnou ochranu (0% přežití), zatímco léčba samotným glukanem poskytla 9%
přežití. Rozdíl mezi kontrolní a kombinovanou léčbou byl statisticky významný
(Browder, 1987).
Obzvláště zajímavý je fungicidní efekt b-1,3-D-glukanu. Glukan, který byl
perorálně podávám myším s chronickou generalizovanou kandidózou, poskytl
významné zvýšení kandidicidní aktivitu alveolárních a slezinných makrofágů.
Glukan podobně spolupůsobil synergicky s fungicidními léky jako je
Amphotericin B (Nicoletti, 1992).
Jiné studie u myší s Herpes symplex, kterým byl podáván glukan, ukazují
významné snížení mortality (Wyde, 1990).


Nádorová onemocnění
Účinná látka b-1,3-D-glukanu aktivuje makrofágy, zvyšuje jejich
fagocytární účinek, produkci cytokínů a dalších imunostimulačních látek.
Glukan má lokální i systémový protinádorový účinek.
Lokálně podané injekce b-1,3-D-glukanové suspenze do melanomové léze
přinesly úspěšné výsledky (Mansell, 1978). Histologický rozbor tkáně odebrané
z nádoru prokázal absenci tumoru, ale zvýšené množství aktivovaných
makrofágů. Poslední výsledky studií poskytují velký příslib léčby nejen
v melanomu, ale i bazálních nádorových buněk.
Experimentální studie na zvířatech ukázaly významné snížení nádorového
růstu a významné prodloužení přežití u myší, kterým byl transplantován
melanom. U myší s adenikarcinem došlo po podávání glukanu k 85% redukci
nádorové masy s prodloužením přežití.
Klinická studie provedená u žen, které měly rekurentní maligní nádory prsu
po mastektomii a ozařování po podávání beta-glukanu došlo ke kompletnímu
vyléčení těchto velmi indolentních nádorů. Navíc se po léčbě velmi rychle
obnovila kůže v místě nádoru.
Kombinovaná léčba glukanem a protinádorovými přípravky může mít
významný synergický:
a)přímo protinádorový účinek
b)schopnost působit proti chemoterapeuticky vyvolaným imunosupresivním
reakcím, zejména u pacientů s vysokým rizikem infekce.
Dále je zajímavé užití glukanu při léčbě kortikoidy. Glukan může
kompenzovat sníženou fagocytární schopnost makrofágů způsobenou touto
skupinou hormonů.


Ochrana před ozářením
Schopnost zvýšené rezistence organizmu vůči mikrobiální invazi po
podávání glukanu lze vysvětlit i na základě zvýšené a prodloužené funkci
makrofágů. Experimentální studie potvrzují, že glukan může působit rovněž jako
účinný „scavenger“ (zachycovač) volných radikálů.
V jedné z pozoruhodných studií, provedených v U. S. Armed Forces
Radiobiology Institute, byl b-1,3-D-glukan podáván perorálně krysám, které
byly ozářeny letální dávkou radiace. Sedmdesát procent těchto krys, kterým byla
po radiaci perorálně podána dávka b-1,3-D-glukanu, bylo kompletně chráněno
proti účinkům radiace.
Myra Patchen zjistil, že b-1,3-D-glukan působí jako scavenger volných
radikálů. Je schopný chránit makrofágy cirkulující v krvi od napadení volnými
radikály při i po radiaci, aniž by došlo ke změně jejich důležitých funkcí, jako
uvolňování důležitých cytokínů a faktorů (jako např. GM-CSF) pro obnovení
tvorby normální kostní dřeně.


Lokální léčba
Glukan je výhodným přípravkem při léčbě a hojení ran. V experimentální
studii bylo zjištěno, že zvířata lokálně léčená b-1,3-D-glukanem měla v místě
zranění zvýšený počet makrofágů, dříve došlo k opravnému zánětlivému procesu
s velmi malým počtem polymorfonukleárních neutrofilů na rozdíl od skupiny
zvířat, která nebyla glukanem léčena. Jak reepitelizace, tak fibroplazie byly
započaty dříve ve skupině léčené b-1,3-D-glukanem. Po pětidenní léčbě byla
poraněná zvířata kompletně reepitelizována a fibroplasty byly obnoveny u
většiny léčených b-1,3-D-glukanem již za 5 až 7 dní (Leibovich, 1980).
Zajímavý lokální účinek b-1,3-D-glukanu byl prokázán i v případě
nepoškozené kůže. Po podávání glukanu došlo k revitalizaci kůže, k redukci
počtu vrásek, k úpravě vlhkosti kůže vůči skupině žen, které glukan nepoužívaly
(Smith, 1991).
Lokálně aplikovaný glukan aktivuje epidermální makrofágy (Langerhansovy
buňky). Navíc účinek scavenger volných radikálů umožňuje glukanu působit i
jako fotoprotektivní přípravek.


Výživa a prevence
Studie v oblasti perorálního použití glukanu za účelem snížení cholesterolu,
které stále pokračují, ukazují na zvýšení účinnosti redukčních látek jako jsou
niacin a Lopid.
Velmi často se vyrábí glukan v kombinaci s vitamínem C a jeho deriváty.
Obsah intracelulárního askorbátu ve fagocytujících buňkách dosahuje 40krát
vyšších hodnot než plasmatický askorbát. Makrofágy aktivované b-1,3-Dglukanem
vykazují významný úbytek obsahu intracelulárního askorbátu. To
může vést k vyčerpání schopnosti těchto buněk působit jako scavenger volných
radikálů stejně jako ke snížení pohyblivosti makrofágů a snížení produkce
některých enzymů makrofágy. Proto přípravek, který obsahuje navíc vitamín C
minimalizuje tento efekt.


Chronická onemocnění
Makrofágy jsou v těle hlavním zdrojem interleukinu IL-1, který zvyšuje
produkci inzulínu, a jejich tvorba může být zesílena aktivací b-1,3-D-glukanu.
Beta-1,3-D-glukan je evidentní adjuvans pro zlepšení života pacientů s diabetes
mellitus, trpících komplikacemi aterosklerózy a vyžadující adjuvantní léčbu
antioxidanty.


Indikace b-1,3-D-glukanu (kde všude pozitivně působí)
1) Osoby s imunodeficiencí jakéhokoliv původu:
- HIV infekce
- vysoký výskyt infekčních onemocnění
- zhoubná nádorová onemocnění
- imunosupresivní léčba, chemoterapie a radioterapie
- osoby starší 40 let, u nichž dochází ke zpomalení některých přirozených
imunitních reakcí
- geriatričtí pacienti
2) Osoby infikované:
- virovou infekcí
- bakteriální infekcí
- plísňovou infekcí
- parazitární infekcí
3) Osoby s chronickým onemocněním:
- osoby s diabetes mellitus
- osoby s chronickým zánětem
- osoby s častými infekcemi
4) Osoby po expozici extrémních podmínek zvyšujících tvorbu volných
radikálů:
- UV záření a elektromagnetické pole
- radiační záření
- nesprávné stravovací návyky
- větší konzumace potravin s vysokým obsahem konzervačních látek
5) Osoby exponované zátěží:
- profesionální a amatérští sportovci
- osoby s vysokou pracovní zátěží
- osoby vystavené fyzickému nebo psychickému stresu
6) Osoby s vysokým rizikem aterosklerózy (kornatění tepen, hromadění
lipidů v cévní stěně)
Glukany je tedy možné aplikovat do organismu v různých formách. Složení
nabízených přípravků umožňuje aplikaci glukanu kromě různých podpůrných
dietetik i přes dermální přípravky, tedy jeho pronikání přes systém kůže.
Velký význam v postavení glukanu mezi léčivými látkami má vědecky
potvrzená skutečnost, že má nesporné radioprotektivní účinky, tedy pozitivní vliv
na nemoci, u nichž se používá ozařování a jako velice účinná ochrana před
nepříznivými vlivy „ozónových děr“.
Glukanové výrobky jsou významnou a doposud ničím nenahraditelnou
složkou v péči proti stárnutí. Jejich intenzivní účinek nahrazuje zdroje epidermu
a tak obnovuje přirozeným způsobem fyziologické funkce, jež aktivují naši
buněčnou činnost. Krémy se okamžitě vstřebávají do pokožky a přinášejí výživné
i ochranné složky do našeho organismu. Všechny uvedené výrobky s obsahem
glukanu se dají bez nadsázky označit